JavaScript Slideshow - TinySlideshow
وبینار آشنایی با هوش تجاری

1 اکو سیستم داده ها
2. KRI و KPI مفاهیم و موارد استفاده
3. تعاریف ، دامنه اثر ، ارائه موارد واقعی مورد استفاده
4. پیاده سازی استراتژی و اندازه گیری عملکرد
5. دروغ های پنهان در داده ها و نودارها ، نحوه گوش کردن به داده ها و نمودار ها
6. شناسایی ، اولویت بندی و یافتن فرصت های مناسب پیاده سازی هوش تجاری به همراه معرفی اشتباهات رایج


برای ثبت نام دوره اینجا کلیک کنید