سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - همدان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مهارت های ارتباطی موثر در تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد6 دی 978 ساعت
1 Result