سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - مشهد

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
تسهیل گری و مدیریت موثر جلسات در تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد29 آذر 978 ساعت
آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل های اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد19 دی 978 ساعت
2 Result