سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - گرگان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مهارت های ارتباط موثر در تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان5 مهر 978 ساعت
آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان12 مهر 976 ساعت
اصول وفنون مذاکره با مقامات دولتی / سازمان خصوصیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان2 آبان 978 ساعت
3 Result