سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - کرمان (رفسنجان)

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با مسایل و قوانین تامین اجتماعیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان (رفسنجان)14 تیر 976 ساعت
1 Result