سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - قزوین

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
گمرک و قوانین امور گمرکیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین20 اردیبهشت 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی - رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت- اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) - سیستم اررشگذاری کالاTSC
بازار پول و سرمایه ارزی تخصص ارزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین31 خرداد 976 ساعت
قوانین مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل فرم های فروش و اظهار نامه مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین14 تیر976 ساعت
شناخت بازارهای بین المللیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین27 تیر 976 ساعت
سامانه ثبت سفارشاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین11 مرداد 976 ساعت آشنایی با حقوق مکتسب واردکنندگان در فعل صادرات و واردات- انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت-آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی) - آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل
آموزش کار آفرینی شروع کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین25 مرداد 976 ساعت
دوره EPL صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین5 شهریور 976 ساعت
آشنایی با تجارت بین المللی و بازاریابی و آنچه یک بازرگان باید بداند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین22 شهریور 976 ساعت
روانشناسی فروش موثر و ایجاد رونق در بازاراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین5 مهر 976 ساعت
مقررات صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین19 مهر 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
قوانین تامین اجتماعی و چگونگی دفاعیات در کمیسیون های تجدد نظراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین21 آبان 976 ساعت
برند و برند سازیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین28 آبان 976 ساعت
بورس و فرابورساتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین1 آذر 976 ساعت
فرآیند صادرات بازارشناسی و تحقیق انتخاب بازار هدفاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین11 آذر 976 ساعت
آشنایی با بازار روسیهاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین22 آذر 976 ساعت
آموزش بسته بندیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین6 دی 976 ساعت
آشنایی با قوانین کلی کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین29 دی 976 ساعت
آَشنایی با مصادیق قاچاق گمرکی و آیین رسیدگی در مراجع ذیصلاح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین12 اردیبهشت 986 ساعت
آشنایی با مقررات وارداتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین22 خرداد 986 ساعت
آشنایی با مقررات صادراتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین27 خرداد 986 ساعت
نحوه عملی ثبت سفارش در سامانه جامع تجاریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین6 تیر 986 ساعت
نحوه تجارت با کشور عراقاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین20 تیر 986 ساعت
نحوه آشنایی و تعامل موثر با کشور چیناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین27 تیر 986 ساعت
23 Result