سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - کرمان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مدیریت جلساتاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان19 مهر 978 ساعت
کاهش هزینه و درامدزایی در تشکل های اقتصاداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان3 آبان 978 ساعت
2 Result