سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - شیراز

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول و فنون مذاکره با مقامات دولتی / سازمان های خصوصیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز20 آذر 978 ساعت
مدیریت پروژه درتشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز21 آذر 978 ساعت
اصول و روش لابی گریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز24 آذر 978 ساعت
مدیریت پروژه در تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز21 آذر 978 ساعت
روابط عمومی و مدیریت رسانه در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز28 آذر 978 ساعت
5 Result