سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - سنندج

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول و فنون مذاکره با مقامات دولتی / سازمانهای خصوصیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج17 آذر 978 ساعت
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج19 آذر 978 ساعت
آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج25 آذر 978 ساعت
3 Result