سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - سمنان

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
شیوه های رهبری در تشکل های اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان25 مهر 978 ساعت
اصول و روش لابی گری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان9 آبان 978 ساعت
تامین مالی و ارائه خدمات مالی در تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان20 ابان 978 ساعت
گزارش دهی مالی در تشکل های اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان8 آذر 978 ساعت
4 Result