سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - رشت

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با مالیات و قوانین مالیاتی در تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت26 آبان 978 ساعت
تامین مالی و ارائه خدمات مالی در تشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت24 آبان 978 ساعت
مدیریت پروژه درتشکل هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت15 آذر 978 ساعت
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت26 آذر 978 ساعت
4 Result