سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - خرمشهر

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول و روش لابی گراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر13 مرداد 978 ساعت
1 Result