سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - تبریز

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
روابط عمومی و مدیریت رسانه در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز18 مهر 978 ساعت
اصول و فنون مذاکره با سازمان های خصوصی و مقامات دولتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز5 آبان 978 ساعت
گزارش دهی مالی در تشکل های اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز22 آذر 978 ساعت
برنامه ریزی موثر سازمانهای کار فرماییاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز8 و 9 دی 9716 ساعت
4 Result