سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - بجنورد

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
آشنایی با کار و تامین اجتماعیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد30 آبان 978 ساعت
1 Result