سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - البرز

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
توسعه و افزایش عضویت در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز21 آبان 978 ساعت
آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی ویژه تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز28 آبان 978 ساعت
2 Result