سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - ساری

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری31 خرداد 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری14 تیر 976 ساعتریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری24 تیر 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه گمرکی بالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری4 مرداد 976 ساعت
مدیریت خریداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری8 دی 976 ساعت
رو ش های پرداخت و اعتبارات اسنادی (مقدماتی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری10 دی 976 ساعت
رو ش های پرداخت و اعتبارات اسنادی (پیشرفته)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری11 دی 976 ساعت
امور گمرکی وترخیص کالا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری12 دی 976 ساعت
امور گمرکی وترخیص کالا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری - نوشهر13 دی 976 ساعت
استراتژی فروش در شرایط بحران و رکوداتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری13 دی 976 ساعت
آشنایی با ساختار و فرصت های تجاری بازار عماناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری17 دی 976 ساعت
آشنایی با بیت کویین و ارزهای دیجیتالاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری - نوشهر18 دی 976 ساعت
ثبت سفارش و سامانه مبادلات ارزی نیما اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری19 دی 976 ساعت
ثبت سفارش و سامانه مبادلات ارزی نیمااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری - نوشهر20 دی 976 ساعت
آداب معاشرت تجاری (آداب تشریفات داخلی و خارجی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری22 دی 976 ساعت
آشنایی با ساختار و فرصت های تجاری بازار روسیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری23 دی 976 ساعت
آشنایی با اهم مسائل حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری24 دی 976 ساعت
آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری قاره آفریقااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری25 دی 976 ساعت
کار با پنجره واحد تجارت فرامرزی EPLاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری - نوشهر26 و 27 دی 976 ساعت
آداب معاشرت تجاری (آداب تشریفات داخلی و خارجی)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری29 دی 976 ساعت
اینکوترمزاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری30 دی 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط رکود برای صنایع کوچک و برزگاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری8 اردیبهشت 986 ساعت
22 Result