سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - اردبیل

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
گردشگری تجاری و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل7 تیر 976 ساعت
حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل25 مرداد 976 ساعت
روش های پرداخت در تجارت بین المللیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل1 شهریور 976 ساعت
تشریفات داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل7 و 8 مهر 9712 ساعت
روش های پرداخت در تجارت بین المللی پیشرفته، اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم برآن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل26 و 27 مهر 9712 ساعت
ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن / کارگاه آموزشی تهیه اسناد به صورت عملیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل10 و 11 آبان 9712 ساعت
نامه نگاری اداری و اصول مکاتبه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل22 آذر 976 ساعت
مدیریت فروش در شرایط بحران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل20 دی 976 ساعت
ارزهای دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل30 دی 976 ساعت
ثبت سفارش(سامانه جامع)اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل5 اردیبهشت 986 ساعت
قیمت تمام شده کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل14 اردیبهشت 986 ساعت
حقوق شرکت هااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل15 اردیبهشت 986 ساعت
قانون مالیات های مستقیماتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل13 تیر 986 ساعتکليات و مفاهيم عمومي ماليات -حق تمبر- ماليات بر درآمد اجاره‌املاک -ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل - ماليات بر درآمد حقوق - ماليات بر درآمد حقوق
بیمه در حمل و نقلاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل27 تیر 98
14 Result