سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینارهای تشکلی - اراک

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
تسهیل گری و مدیریت موثر جلسات در تشکل ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک26 مهر 978 ساعت
شیوه های رهبری در تشکل های اقتصادیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک3 آبان 978 ساعت
2 Result