سمینار ها و کنفرانس :  
لیست تمام سمینارها و کنفرانس هایی که در موسسه برگزار می شوند بر اساس گروه هر یک از آنها به شرح ذیل می باشد . شما می توانید به منظور ملاحظه ی توضیحات بیشتر برای هر یک از آنها ، روی عنوان آنها کلیک نمایید .
* گروه سمینارهای مشترک با واحدهای اتاق :
* گروه سمینارهای اتاقهای مشترک :