JavaScript Slideshow - TinySlideshow
رفع تعهد ارزی صادرات وتامین مالی واردات

به اطلاع میرساند موسسهآموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران قصد دارد وبینار "رفع تعهد ارزی صادراتوتامین مالی واردات" را در تاریخ یکشنبه 17/12/1399 ساعت 16 رایگان برگزارنماید.