مسئولین و سمت های سازمانی :
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
1 دکتر حسین میرمحمد صادقی رئیس موسسه
2 دکتر مهدی تاجیک معاونت موسسه
3 جناب آقای محمدرضا سمامی مدیر امور مالی و اداری
4 سرکار خانم زهره صالحی مسئول دفتر ریاست و مسئول پیگیری ارجاعات
5 سرکار خانم فاطمه اسفندیاری کارشناس دوره های ایرو و حمل و نقل کالای خطرناک و رانندگان حرفه ای
6 سرکار خانم فروزان توکلی کارشناس امور استان ها و تشکل ها و مسئول دفتر ریاست
7 سرکار خانم فرحناز حسنی مسئول صدور گواهینامه