دوره ی مدیریت فروش اینترنتی/تلفنی/حضوری   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

قیمت:2/760/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17


مدت:10ساعت

نام استاد:آقای خدری کیا - آقای نثایی


·        اصول مذاکره تلفنی

·        روانشناسی مخاطب

·        تکنیک ارتباط تلفنی  / فروش از طریق سایت های اینترنتی

ث 

نن


 

  

 
فایل ضمیمه :