دوره ی استفاده از نرم افزارهای حسابداری   گروه حسابداری نرم افزار از دپارتمان حسابداری

مدت: 10 ساعت

روز ها و ساعات تشکیل: پنجشنبه ساعت 18-13

مدرس دوره:

هزینه:2/760/000 ریال

شرح درس:

-       تعریف سرفصلها از گروه حساب و تنظیم کدینگ آنها

-     تعریف مراکز هزینه به صورت چند سطحی

-      ثبت اطلاعات ابتدای دوره( ثبت بدهکار و بستانکاری سرفصل ها) برای صدور سند افتتاحیه

-     چگونگی صدور سند حسابداری( صدورسند دستی، صدور سند یادداشت، ساخت سند مشابه و معکوس، نحوه استفاده از مرکز هزینه)

-    عملیات پایان دوره (بستن حسابهای موقت و انتقال حسابهای دائم به سال مالی جدید)  

-    نحوه تهیه گزارش از دفتر روزنامه، دفتر کل و معین، دفتر تفصیلی و دفتر کل ماهیانه

-    نحوه تهیه تراز آزمایشی، تراز گزارشی و تراز T

-    نحوه تهیه گزارش سود و زیان، گزارش خلاصه سند و مرور حساب ها

 
فایل ضمیمه :