دوره ی (1)Upper- Intermediate   گروه پیشرفته از دپارتمان زبان

هزینه:3/600/000 ریال

دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

مدت:45 ساعت

محتواي دوره

-        مكاتبات (سفارشات/ شكايات/اعلام نظر)

-        شروع تجارت جديد و چگونگي گرفتن اطلاعات

-        تغييرات – تاثيرات مثبت و منفي آن ( مطرح كردندر يك جلسه)

-        آشنايي با ارقام ، محاسبات، بورس

-        آشنايي با فرهنگها – ارتباط برقراركردن با تفاوتها

-        قضاوت و مديريت در اجراي فعاليت كاركنان

-        استراحت كاري

 
فایل ضمیمه :