دوره ی ضمانتنامه هاي بانكي بين المللي و مقررات حاكم بر آن   گروه تعاملات بانکی و ارزی از دپارتمان مدیریت


روز و تشکیل ساعت کلاس:سه شنبه 20 الی 17

مدت: 15 ساعت

قیمت:3/540/000 ريال

·        ريسك و بيمه

·        تفاوت بيمه نامه و ضمانتنامه

·        تفاوت ضمانتنامه كالايي و بانكي

·        طرفين درگير در ضمانتنامه هاي بانكي - شرايط صدور، تمديد، كاهش وافزايش ، ابطال

·        ويژگيهاي ضمانتنامه بانكي

·        تفاوت اعتبار اسنادي و ضمانتانامه بانكي

·        انواع ضمانتنامه بانكي

·        ضمانتنامه هاي مستقيم و متقابل

·        ضمانتنامه ها با وثايق تركيبي

·        ضمانتنامه اتكايي

·        ضمانتنامه تحت تضمين متقابل كلي

·        ضمانتنامه سنديكايي

·        طبق بندي ضمانتنامه هاي بين المللي بر اساس علت صدور

·        خلاصه مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي بانكي عندالمطالبه ( 758 URDG )

 
فایل ضمیمه :