دوره ی اصول و تکنیک برند سازی   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

قیمت:5/160/000

روز وساعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:20ساعت

·        تاریخچه و مزایای برند سازی

·        تعریف برند و بیان جنبه هایمدیریت برند

·        تبیین فرآیند برند سازی ومدیریت برند با توجه به فرآیند

·        بررسی عناصر برند و نکات مهمدر طراحی آنها

·        ابعاد وروش های خلق برندقدرتمند

·        روش های توسعه و تعمیم برنددر بازارهای داخلی و بین المللی

 
فایل ضمیمه :