دوره ی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت: 24ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه:4/500/000 ریال

شرح درس:

 • . نکات کلیدی قانون امورگمرکی

  .رویه های گمرکی

  . ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت

  .اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)

  .اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا)

  .اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا)

  .سیستم اررشگذاری کالاTSC

 
فایل ضمیمه :