دوره ی اسناد حمل و نقل   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

قیمت:2/760/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

ساعت:10 

·         لجستیک چیست ؟

·         هدف لجستیک چیست؟

·         برنامه ریزی حمل و نقل

·         انواع روش های حمل و نقل و کنوانسیون های مرتبط و مسئولیت متصدیان حمل

·         اسناد حمل و نقل

·         اسناد بازرگانی

·         نکات کلیدی گمرک در ارتباطبا حمل و نقل اینکوترمز 2010

 
فایل ضمیمه :