دوره ی حقوق شهروندی در نظام اداری   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت


- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
- حق ادراه شایسته امور کشور
- حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و انجام قانونمند و بدون تعارض منافع اداری
- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری
- حق آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری مربوط به حقوق و منافع خود
- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری
- حق دسنرسی با اطلاعات عمومی و اطلاعات مورد نیاز
- حق رعایت حریم خصوصی افراد در نظام اداری
- حق آگاهی از فرآیندهای اداری و دسترسی به الاعات مورد نیاز
- حق دسترسی به مقامات و ماموران اداری
حق اظهارنظر مردم در مورد فرآیندهای اداری
- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری
 
فایل ضمیمه :