دوره ی مهارت های حل مسائل و تصمیم گیری   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/420/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:12 ساعت


·        پاسخ های هیجانی و شرطی

·        انواع محرک ها

·        نظریه جیمز لانگه

·        نمایش چهره خشم

·        نمایش ترس

·        تبادلات هیجانی

·        واکنش های هیجانی

·        تجهیز برای واکنش در برابر استرس

·        ارتباط استرس با کهولت سن

·        کنترل محرک استرس زا 

 

 
فایل ضمیمه :