دوره ی تهیه و چکینگ اسناد بازرگانی   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی
تهیه و چکینگ اسناد بازرگانی

روزهای تشکیل کلاس: یکشنبه از ساعت 16 تا 20
مدت ساعت : 8 ساعت
شهریه دوره: 2.650.000 ريال


- انواع اسناد بازرگانی شامل: سیاهه بازرگانی
- انواع صور گواهی مبدأ
- نحوه تهیه لیست بسته بندی
-گزارش بازرسی و سایر اسناد
* نحوه تهیه طبق استانداردهای بین المللی و اعتبار اسنادی
* نحوه چکینگ اسناد واصله و مقررات مربوطه
 
فایل ضمیمه :