دوره ی (Intermediate (1   گروه پیشرفته از دپارتمان زبان

دوشنبه یا چهارشنبه -17 تا 20

مدت:45 ساعت

هزینه:3/420/000 ریال

محتواي دوره

-        صحبت در مورد فعاليت ها و مسئوليتهاي شركتها

-        بيان علائق و تجارب شخصي در زمينه هاي فعاليتي

-        صحبت در مورد ماموريتهاي اداري/ مسئوليتها/ شركت در جلسات وارائه مطالب مربوط به هر شركت

-        كار تيمي

-        نامه نگاري (استعلام- سفارش- شكايت)

-        آشنايي با بازرسي واردات / مواجه شدن با خرابيها و يا ارسالكالاي اشتباه

-        ارتباطات موثر

-        اعلام موفقيتهاي شركت در چارچوب نامه نگاري و يا آگهي و يامطرح كردن در سايت

 

در اين سطح دانشجويان زبان تجاري/ بازرگاني را بطور 100% آموزش مي بينند.

 
فایل ضمیمه :