دوره ی مدیریت صادرات و تجارت بین الملل   گروه مدیریت صادرات و واردات از دپارتمان بازرگانی

قیمت:3/420/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:20 ساعت


·        چه چیزی صادر کنیم؟( نظریه های معتبر در صادرات )

·        شناخت مراحل فرآیند مدیریت صادرات

·        کسب اطلاعات از بازارهای بین المللی و شناخت، جغرافیایجهانی( سیاسی، اقتصادی و اجتماعی)

·        فرایند انتخاب بازارهای هدف

·        روش های اولویت بندی و ورود به بازارهای هدف

·        اصول مذاکره و انعقاد قرارداد بین المللی – مروری بر کلیات بازرگانی( اینکوترمز 2010)

·        روش های پرداخت و مداراک حمل 

 
فایل ضمیمه :