دوره ی آشنایی با اهم مسائل حقوقی قراردادهای تجاری   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت

مدت: 12 ساعت

مدرس : جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی

دوشنبه یا چهار شنبه 20-17

هزینه:3/974/400 ریال

شرح درس:

  • تعریف قرارداد
  • ماهیت تجاری قرارداد
  • تامین مالی در قراردادهای تجاری (روش های رایج داخلی و بین المللی)
  • عسر و حرج و فورس ماژور در قراردادهای تجاری
  • حل و اختلافات در قراردادهای تجاری
 
فایل ضمیمه :