دوره ی ارتباط موثر در روابط بین فردی و سازمانی   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت

قیمت:2/400/000

روز و سلاعت تشکیل کلاس:دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:12 ساعت

         مکانیزم های دفاعی

·        دفاع های خودشیفته

·        دو نیم سازی

·        فرافکنی

·        انکار

·        تحریف واقعیت

·        آرمان سازی بدوی

·        برون ریزی و واکنش نمایی

·        خود بیمار  انگاری 
فایل ضمیمه :