دوره ی منشی گری مدرن(آشنایی مسئولین دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه)   گروه اداری سازمانی از دپارتمان مدیریت

روزهای دوشنبه یا چهارشنبه

 قیمت:5/040/000 ريال

مدت:25 ساعت


·         محتوای دوره(فهرست مطالب)

·         آشنایی با سازمان و مفاهیم اولیه مدیریت

·         آشنایی با صفات کاری و شخصی مسوول دفتر

·         آشنایی با سیستم گردش و مکاتبات اداری ونقش مسوول دفتر در این زمینه

·         آشنایی با روش تنظیم و ثبت دفاتردبیرخانه

·         آشنایی با اصول و روش های بایگانی اسناددر سازمانها

·         آشنایی با انواع روشهای بایگانی

·         فراگرد تلفنی و نقش و وظایف مسوول دفتردر این زمینه

·         آشنایی با عملیات اداری و وظایف مسوولدفتر در این زمینه

·         آشنایی با سیستم پیگیری و نحوه ارجاع کار

·         آشنایی با نحوه ی استفاده از فرمهایاداری

·         آشنایی با نحوه برگزاری جلسات و نشست ها

·         آشنایی با وظایف مالی مسوول دفتر

·         آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش نامه هایاداری ساده(دعوتنامه، پیامتبریک و تسلیت و...)

·         کلیاتی در مورد بسته های نرم افزاریپیشرفتهMicrosoft officeو نحوه ی استفاده هر یک از آنها در تنظیم مکاتبات اداری، چگونگیدستیابی به منابعاطلاعاتی و ارتباط آنها با مدیریت امور دفتری و بایگانی

 

 
فایل ضمیمه :