دوره ی Business Contract Law   گروه مکاتبات از دپارتمان زبان

دوشنبه ها و چهارشنبه ها  20-16
مدت : 16 ساعت

هزینه:4/200/000 ریال

محتواي دوره

-        هنر مذاكره

-        آشنايي با مذاكرات بازرگاني بين الملل

-        آماده سازي نحوه مذاكرات

-        مذاكرات در خصوص صادرات عناصر موفقيت

-        استراتژي مذاكره

-        آشنايي با مسائل مطروحه در متن قراردادها

-        قرارداد شما در واقع چه مي گويد؟

-        مواد و تبصره هاي مربوط به تنظيم قرارداد

-        چارچوب برنامه ريزي قراردادها

-        آشنايي با هزينه ها و قوانين پرداختي موارد مطروحه درقراردادها

 
فایل ضمیمه :