دوره ی اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن (LC)   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت: 20ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه- 20-17

هزینه:3/000/000 ریال

محتوای دوره:


·       ریسک های موجود درتجارت بین االمللی

·       روشهای پرداخت درتجارت بین المللی

·        حساب باز ، پیشپرداخت کامل ، وصولی ها

·       اعتبارات اسنادی

·       تعاریف

·       طرفین درگیر دراعتبار اسنادی و خلاصه از وظایف و مسئولیت ها

·       فرآیند گشایش اعتبار اسنادی و اصلاح آن

·       اسناد حمل

·       فرآیند تهیه وارسال اسناد در سیستم بانکی ، چکینگ اسناد و پرداخت وجه

·       انواع اعتبارات اسنادی و ویژگیهای مفید هریک از آنها برای خریدار و فروشنده

·       قابل برگشت و غیرقابل برگشت، تایید نشده و تایید شده، دیداری و مدت دار( فاینانس ، ریفاینانس،یوزانس)، در برابر قبولی ، قابل معامله ، گردان ، قابل انتقال ، اتکایی ،  واگذاری وجوه و ...

·       سوئیفت -  MT700

·       اینکوترمز 2010

·       مقررات داخلی و بین المللی ناظر بر اعتبارات اسنادی

·        بررسی موردی دوفقره اعتبار اسنادی  CASESTUDY

 
فایل ضمیمه :