دوره ی مدیریت خرید خارجی، بیمه و حمل و نقل   گروه مدیریت صادرات و واردات از دپارتمان بازرگانی

مدت: 18ساعت

مدرس : جناب آقای مهرآمیز

روز و ساعت تشکیل: دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه: 2/700/000 ریال

شرح درس:

·       روشهای پرداخت در قراردادهای بین المللی

·       اینکوترمز

·       ضمانت نامه های بین المللی و ماهیت حقوقی آن

·       بیمه های بین المللی و شرایط آن

·       حمل و نقل بین المللی و اسناد مربوط به آن

·       کنترلهای حاکمیتی در فرایند تجارت بین المللی

·       روشهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی

 
فایل ضمیمه :