دوره ی حسابداری مالی 2   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 60 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (1) در یکی ازمؤسسات معتبر و یا داشتن دو سال سابقه کار حسابداری و یا حسابرسی

پنجشنبه 13 الی18

هزینه:5/300/000 ریال

شرح درس:

·       موجودی های کالا شامل نحوه ثبت موجودیها از قبیل ثبت ادواری و ثبت دائم

·       روشهای مختلف قیمت گذاری موجودیهای کالا

·       دارایی های ثابت

·       حساب بانک

·       تنخواه گردان و نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی

·       سیستم ها و کنترلها شامل سیستم حقوق و دستمزد

·       اصول و مفاهیم حسابداری

·       اعتبارات اسنادی

·       شرکتهای سهامی شامل سازمان و عملیات، حقوق صاحبان سهام (صرف سهام، سهام عادی وممتاز، سود سهمی، اندوخته ها)

·       بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاریها

                            

 
فایل ضمیمه :