دوره ی وبینار آشنایی با هوش تجاری ویژه مدیران   گروه 1 از دپارتمان مدیریت
 
فایل ضمیمه :