دوره ی 6 تفکر بارز در مارکتینگ   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی
مدت: 24 ساعت
دوشنبه یا چهارشنبه :20-17
هزینه:3/720/000 ریال

محتوای دوره:
- آشنایی با استراتژی های بازار و بازاریابی
- شبکه سازی بازاریابی
- استراتژی های بازاریابی اینترنتی
- راهبردهای موفق در مارکتینگ
- تفکر خلاق در مارکتینگ و فروش
- شناسایی بازار هدف 
فایل ضمیمه :