دوره ی حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی   گروه حسابرسی داخلی از دپارتمان حسابداری
 

مدت: 35 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

روز ها و ساعات تشکیل: پنجشنبه 13 الی18

شهریه : 4/968/000 ریال

مدرس دوره: جناب آقای دکتر جهانی- جناب آقای اسعدی- جناب آقایبروفرد

شرح درس:

·       مفاهیم حسابرسی داخلی

·       گزارش حسابرسی داخلی

·       کنترل های داخلی

·       برنامه های حسابرسی داخلی

·       استانداردهایحسابرسی داخلی

·       حسابرسی داخلی

·       حسابرسی تحلیلی

·       مفاهیم حسابرسی

·       گزارش های حسابرسی

·       برنامه ها وکاربرگ های حسابرسی

·       نمونه گیری درحسابرسی

·       آزمون های حسابرسی

·       رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه

·       دارایی ها وبدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 
فایل ضمیمه :