دوره ی کاربرد Excel در حسابداری   گروه حسابداری نرم افزار از دپارتمان حسابداری

مدت: 25 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

دوشنبه 17 الی 20

مدرس دوره: جناب آقای غریب

هزینه:3/450/000 ریال

شرح درس:

·       دانستنی های اساسی از اکسل شامل

1.      آشنایی با کلیه ابزار موجود در اکسل

2.      نحوه ورود اطلاعات . اصلاح . حذف

3.      مرتب کردن . فیلتر کردن. مخفی کردن. محافظتکردن و ....

·       روشهای قالب بندی شامل

1.      معرفی انواع قالب بندی ها

2.      تنظیم های عددی . کاراکتری

3.      عملیات روی متنها . سلولها

·                   بازیابی اطلاعات و جستجوها

·      فرمول نویسی و توابع کاربردی

1.      نحوه فرمول نویسی و توابع عمومی

2.      معرفی توابع مهم      

·       چاپ شامل

1.      تنظیم مختصات چاپ

2.      چگونگی چاپ فرمولها

 
فایل ضمیمه :