دوره ی مدیریت هزینه   گروه مدیریت کسب و کار از دپارتمان بازرگانی

قیمت:4/620/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

مدت:15ساعت

·        استاندارد

·        مدیریت ارزش

·        کسب شده EV

·        ارزیابی و امکان سنجی اقتصادی پروژه ها

·        متدولوژیهای کاهش هزینه ها

·        حسابداری مدیریت

·        تعامین منابع مالی پروژه ها .......

 
فایل ضمیمه :