دوره ی حمل ونقل جاده ای بین المللی کالا - ایرو 39   گروه حمل و نقل از دپارتمان بازرگانی

مدت دوره  : 100ساعت

روز و ساعت تشکیل: چهارشنبهساعت 20-16

هزینه:38/500/000 ریال

مدرس دوره : آقای عادلی- آقای فرامرزیان- آقای مهرآمیز- آقای شجاعی نیک- آقای صفار زاده- آقای خرم- آقای کلیجی - آقای دشتی - آقای جاوید- آقای خادم رضوی- آقای ذوالفقاری

 

شرح درس:

 

محتوای دوره

مدت دوره با امتحان (ساعت)

کنوانسیون تیر

14

حمل ونقل ترانزیت

10

حمل ونقل کالای خطرناک

8

شناسایی وسائط نقلیه                                                    

10 

قانون تجارت

12

کنوانسیون CMR و مراحل تاسیس شرکت

26

بیمه در حمل ونقل

12

مالیاتهای صورتهای مالی بنگاهها

16

اینکوترمز و اعتبارات اسنادی

8

 

 

 
فایل ضمیمه :