دوره ی کاربرد Access در حسابداری   گروه حسابداری نرم افزار از دپارتمان حسابداری

مدت: 30 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

دوشنبه  یا چهارشنبه 17 الی 20

هزینه:2/160/000 ریال

شرح درس:

·     طراحی و ارتباط جداول بانک اطلاعاتی

·     ایجاد جداول پرس و جو

·     طراحی و برنامه نویسی فرم های کاربردی

·     طراحی و برنامه نویسی گزارش های مدیریتی

·     ایجاد ماجول های کاربردی

·     ارتباط بانکهای اطلاعاتی

·     کاربردهای VBA در اکسس

 
فایل ضمیمه :