دوره ی بسته آموزشی مدیریت بازرگانی - 1400   گروه بازرگانی از دپارتمان بازرگانی
 
فایل ضمیمه :