دوره ی قانون مالیات های مستقیم   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 30ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری مالی (2)

 پنجشنبه17-13

هزینه:  3/450/000 ریال

شرح درس: 


 • کليات و مفاهيم عمومي ماليات

 • حق تمبر

 • ماليات بر درآمد اجاره‌املاک

 • ماليات نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل

 • ماليات بر درآمد حقوق

 • ماليات بر درآمد حقوق

 • ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

 • هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاک

 • معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقي

 • ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي خارجي

 • انحلال اشخاص حقوقی

 • آيين‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر

 • ماليات بر درآمد مشاغل

 • حق الوکاله

 • ماليات‌هاي تكليفي

 • ماليات بر درآمد اتفاقي

 • دادرسي مالياتي

 • پماليات بر ارزش افزوده

 • مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی

 • آیین نامه‌های 218، 219 و 181

 
فایل ضمیمه :