دوره ی آشنایی با قوانین حاکم بر شرکت های تجاری   گروه حقوقی از دپارتمان مدیریت

مدت: 20 ساعت

روز و ساعت تشکیل: دو شنبه یا چهارشنبه- 20-17

هزینه:2/760/000 ریال

شرح درس:

·       مجامع شرکتهای سهامی و ماهیت حقوق و وظایف آن

·       نقش و تکالیف مدیران در شرکتهای تجاری

·       بازرسان و نقش آنها در شرکتهای تجاری

 
فایل ضمیمه :